LICEUL DE ARTE ”GEORGE GEORGESCU” TULCEA

BUN VENIT LA LICEUL DE ARTE!

ARTA DE A REUȘI!

VIZITEAZĂ SITE-UL LICEULUI NOSTRU

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2020

LICEU ZI

IX

1 clasă: MUZICĂ – ARTA ACTORULUI – 28 locuri

16 LOCURI: MUZICĂ

12 LOCURI: ARTA ACTORULUI

1 clasă: ARTE VIZUALE – 28 locuri

16 LOCURI: ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE

12 LOCURI: ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE ȘI DESIGN

 

DESCARCĂ MATERIALE

PLIANT ARTE
FLYER ARTE
PROBE ACTORIE
PROBE VIZUALE
PROBE MUZICĂ

CE NE DORIM

Imaginea ideală a absolventului Liceului de Arte ,, George Georgescu” este aceea a unui tânăr care cunoaşte şi respectă principalele valori culturale europene şi universale.

El trebuie să fie pregătit pentru educaţia permanentă, pentru autoformare şi schimbare.

Pentru toate acestea, şcoala trebuie să cultive elevului, pe parcursul anilor de studiu, calităţile esenţiale ale dezvoltării sale: inteligenţă, creativitate, adaptabilitate.

Ne propunem ca şcoala noastră să fie în pas cu timpul, să devină un mediu de promovare a şanselor şi valorilor,  să producă  o    masă civilizată de tineri care să aibă abilităţi bune de comunicare, de relaţionare, spirit de echipă, gândire critică, competenţe care îi vor ajuta  să facă faţă schimbărilor din societate.

Singularitatea Liceului de Arte în peisajul școlii tulcene face din acesta furnizorul unic al dublei educații, artistice și generale.

În politica sa educațională, Liceul de Arte are în centru elevul, care este susținut și încurajat  în a-și forma deprinderi și a asimila cât mai multe cunoștințe – pe de o parte – și de a face performanță, pe de altă parte.

Ambele direcții se referă atât la pregătirea vocațională, cât și la cea generală.

Valorile  respectate și  promovate  de  școală  converg către un învățământ de calitate atât vocațional, cât și general, susținut de un corp profesoral bine pregătit și cu experiență.

Prin toate acestea, școala speră să satisfacă așteptările diverselor grupuri de interes, intern și extern: elevi, părinți, comunitate.

Liceul de Arte „George Georgescu” este singura unitate de învățământ artistic din Tulcea.

Activitatea elevilor Liceului de Arte, este cunoscută la nivelul comunității, prin numeroasele manifestări artistice la care participă aceștia (concerte, recitaluri, spectacole, expoziții, tabere de voluntariat).

Voluntariatul este o altă formă de activitate cu care elevii Liceului de Arte „George Georgescu” sunt cunoscuți în comunitate. Activitatea de voluntariat cuprinde acțiuni concerte, spectacole și alte manifestări la căminele de bătrâni, centre de asistență a copiilor cu dizabilități. Datorită acestor activități pe care elevii le desfășoară în parteneriate cu comunitatea, Liceul de Arte „George Georgescu” este cunoscut și apreciat de către părinți și alți membrii ai comunității.

Valorile respectate şi promovate de şcoală converg către un învăţământ de calitate atât vocaţional, cât şi general, susţinut de un corp profesoral bine pregătit şi cu experienţă. Prin toate acestea, şcoala speră să satisfacă aşteptarile diverselor grupuri de interes, intern şi extern: elevi, părinţi, comunitate.

Unitatea noastră şcolară, ale cărei porţi sunt deschise tuturor copiilor şi tinerilor, îşi  propune:

 • Construirea identităţii şi a individualităţii şcolii, prin promovare standardelor specifice învăţământului artistic;
 • Elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi cu idealurile școlii și ale comunității
 • Derularea unui program de selecție și pregătire a elevilor capabili de performanță
 • Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru elevii școlii
 • Dezvoltarea unor parteneriate locale și europene pentru implementarea valorilor cuprinse în ethosul școlii și pentru promovarea valorilor europene –pluralismul de idei, toleranţa etnică şi socială
 • Afirmarea și consolidarea imaginii școlii prin integrarea absolvenților în învățământul superior de elită, la nivel național și internațional
 • Formarea continuă a profesorilor pentru aplicarea metodelor active de predare și a metodelor alternative de evaluare
 • Îmbunătățirea sistemului de management și de asigurare a calității pentru menținerea și ridicarea calității educației oferite
 • Monitorizarea progresului obținut în realizarea obiectivelor stabilite conform strategiei de dezvoltare
 • Crearea oportunităților pentru educația informală și non-formală (activități extracurriculareși extrașcolare)
 • Asigurarea bazei materiale adecvate realizării obiectivelor cuprinse în  strategia de dezvoltare a școlii
 • Identificarea și atragerea de surse alternative de finanțare

CONTACT